Navnet «Villblomstenes dag» og «Villblomanes dag» er beskyttet som fellesmerke

Godkjennelsen er gitt av Patentstyret i brev av 11.10.2006.

 Bestemmelser for bruk av fellesmerke Villblomstenes dag:

  1. Merket kan brukes av medlemmer i Norsk Botanisk Forening (NBF) med grunnorganisasjoner, samt de samarbeidspartnere som NBF måtte velge.
  2. Merket skal kun brukes i forbindelse med den årlige dag som er bestemt av NBF i samarbeide med sine nordiske samarbeidspartnere.
  3. Merket skal kun brukes på den måten som NBF til enhver tid bestemmer.
  4. Avdekker NBF uberettiget eller ureglementert bruk av merket vil bruker bli varslet umiddelbart.
  5. Uberettiget eller ureglementert kan bli avkrevet et vederlag for bruken. Forsettelig misbruk kan bli straffeforfulgt av NBF.

Konkretisering til punkt 3:

NBF forutsetter at følgende prinsipper følges for arrangementer under Villblomstenes dag:

-          arrangementet markedsføres med NBF som nasjonal hovedarrangør, eventuelt med andre organisasjoner som medarrangører

Hvorfor? Villblomstenes har vært arrangert i Danmark siden 1988, og i Norge siden 2002. Vi er selvsagt svært glad for alle som vil arrangere turer på Villblomstenes dag, men håper samtidig at man ser at man da i en viss forstand benytter en opptråkket løype og drar nytte av et stort arbeid som allerede er gjort av av DBF og NBF med å bygge opp dagen. Det er derfor bare rett og rimelig at NBF får kreditt for dette arbeidet som nasjonal hovedarrangør. Uten NBF ville det ikke vært noen Villblomstenes dag i Norge. Mer ligger det ikke i det!

-          arrangementet er et gratis tilbud til publikum

Hvorfor? NBF ønsker at arrangementer på Villblomstenes dag skal være et bredest mulig tilbud til publikum. Det skal være gratis å delta. Det skal være et felles løft fra botanikkmiljøet og alle andre som er stolt av floraen i nabolaget og ønsker å vise den fram. Målsetningen er selvsagt å spre både kunnskap om den ville floraen og glede over den!

-          turledelsen skjer på ubetalt basis

Hvorfor? Fordi svært mange turledere er med og yter en betydelig innsats rundt omkring i landet. Det vil være avmotiverende for det store flertall av turledere som påtar seg turene på dugnadsbasis om noen turledere skulle få jobben honorert.