Lov om Norsk Botanisk Forening

Vedtatt på grunnorganisasjonenes årsmøter 1986.
Endret på grunnorganisasjonenes årsmøter 1987,
1988, 1994, 1997, 1998, 2000, 2005 og 2008.

1. NAVN
§1 Foreningens navn er Norsk Botanisk Forening (NBF).Foreningens postadresse er der hvor Blyttia til enhver tid utgis, f.t. Botanisk Museum, Oslo.

2. FORMÅL
§
2 Norsk Botanisk Forening ser som sine viktigste oppgaver:

1. Å være bindeledd mellom personer med botaniske interesser, både amatør- og fagbotanikere.
2. Å verne om naturen, særlig plantelivet.
3. Å fremme interessen for og kjennskapet til botanikk ved foredrag, ekskursjoner, utgivelse av medlemstidsskriftet "Blyttia" og evt. andre publikasjoner.
4. Å stimulere til botaniske undersøkelser av ulik art.

3. MEDLEMSKAP
§3 Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent til hovedforeningen og en grunnorganisasjon.

§4 Foreningen har følgende medlemskategorier:

1. Personlig medlem (A-medlem) som betaler full kontingent, mottar hovedforeningens tidsskrift og har fulle rettigheter.
2. Personlig medlem (B-medlem) som betaler nedsatt kontingent, ikke mottar hovedforeningens tidsskrift, men har fulle rettigheter.
3. Man kan være medlem i flere grunnorganisasjoner. Disse medlemmer betegnes da som C-medlemmer i de grunnorganisasjoner hvor de ikke er hovedmedlem. De har samme rettigheter som B-medlemmer, men betaler ikke ny kontingent til hovedforeningen. Medlemmene har ikke stemmerett i hovedforeningssaker på årsmøter i grunnorganisasjoner der man er C-medlem.
4. Andre foreninger, institusjoner, offentlige etater etc. som betaler kontingent, har samme rettigheter som A-medlemmer, dog har hver forening, lag etc. bare en stemme.
5. Æresmedlem kan utnevnes på årsmøtet etter begrunnet forslag fra medlemmer og enstem- mig innstilling fra styret. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, og deres hovedtidsskriftsabonnement bekostes av grunnorganisasjonen.
6. Foreningens livsvarige medlemmer ansees som A-medlemmer. Nye livsvarige medlemmer tegnes ikke.

§5 Medlemskap gjelder inntil skriftlig utmeldelse foreligger. Medlemmer som etter purring ikke har betalt kontingent innen 2 måneder etter at kontingentkravet første gang er utsendt, kan bli strøket av medlemslisten.

§6 Medlemmer som handler mot foreningens formålsparagraf, kan ekskluderes etter vedtak i hovedforeningens styre etter at styret i vedkommende grunnorganisasjon har avgitt forhåndsuttalelse. Styrets vedtak står ved makt inntil det eventuelt omgjøres av landsmøtet.

4. KONTINGENT
§7 Landsmøtet fastsetter den administrative andel som alle medlemmer skal betale til hovedforeningen. Likeså fastsetter landsmøtet Blyttia-andelen som A-medlemmene skal betale til hovedforeningen.

§8 Grunnorganisasjonene fastsetter på sine årsmøter sin egen kontingent for alle medlemskategorier.

5. FORENINGENS OPPBYGNING
§9 Norsk Botanisk Forening har følgende organisasjonsstruktur:

1. Landsomfattende hovedforening. Navn: Norsk Botanisk Forening (NBF).
2. Grunnorganisasjoner. Alle medlemmer må være tilsluttet (ha hovedmedlemskap i) én grunnorganisasjon, og kan ha eventuelt C-medlemskap i én eller flere andre. Grunnorganisasjonene kan ha varierende geografisk utstrekning, alt etter medlemsgrunnlag og praktiske hensyn. Medlemmer som bor i nærheten av hverandre og som ønsker det, kan søke om å bli godkjent som grunnorganisasjon. En slik søknad behandles av hovedstyret etter at synspunkter er innhentet hos tilgrensende grunnorganisasjoner. Grunnorganisasjonene foreslår selv sitt navn, som deretter skal godkjennes av hovedstyret.

§10

1. Vedtektene (lovene) for grunnorganisasjonene må ikke stå i strid med lovene for hovedforeningen. Grunnorganisasjonene fører et eget medlemskartotek, eget regnskap (som avsluttes pr. 31. desember) og egen årsmelding.
2. Hovedstyret og grunnorganisasjonene har gjensidig plikt til å holde hverandre fortløpende orientert om alle endringer i medlemsmassen de får kjennskap til.
3. Årsmelding og årsmøtereferat skal snarest mulig etter grunnorganisasjonens årsmøte sendes til hovedforeningens sekretær, Blyttias redaktør og til de andre grunnorganisasjonenes sekretærer.
4. Grunnorganisasjonene plikter ellers å svare på forespørsler fra hovedstyret om sine tiltak og arbeid. De skal også bistå ved uttalelser i vernesaker for deres distrikt som hovedforeningen får tilsendt fra offentlig myndighet.

6. LANDSMØTET
§11 Landsmøtet er øverste myndighet i Norsk Botanisk Forening, og trekker opp hovedlinjene for foreningens virksomhet.

§12 Landssmøtet avholdes hvert annet år (partallsår) om våren eller sommeren, på et sted og til en tid som hovedstyret finner formålstjenlig.
Grunnorganisasjonene i NBF velger delegater til landsmøtet, etter følgende nøkkel: 1 delegat pr. grunnorganisasjon pluss 1 delegat for hvert påbegynte 100 medlemmer utover de første 99, slik at grunnorganisasjoner med 1-99 medlemmer har 1 delegat, grunnorganisasjoner med 100-199 medlemmer har 2 delegater, osv. Medlemstallet som landsmøterepresentasjonen bestemmes etter, er antallet hovedmedlemmer (æresmedlemmer, livsvarige medlemmer, samt A-, B- og D-medlemmer) i medlemsstatistikken som er utsendt etter siste årsskifte. Kun delegatene har stemmerett på landsmøtet. Medlemmer av hovedstyret kan ikke velges som landsmøtedelegater.

§13 Landsmøtet behandler følgende faste saker:

1. Toårsmelding fra hovedstyrets arbeid siste landsmøteperiode. Hovedstyrets medlemmer har på individuell basis, dersom de ønsker det, krav på å få med protokolltilførsel til toårsmeldinga.
2. Revidert regnskap for hovedforeningen pr. 31. desember foregående to år.
3. Fastsettelse av hovedforenings- og Blyttia-andel av medlemskontingenten gjeldende fra året etter landsmøtet.
4. Hovedstyrets forslag til budsjett og arbeidsplan for inneværende påbegynte toårsperiode.
5. Valg nevnt under kap. 8.

I tillegg kan hovedstyret legge fram andre saker til behandling på landsmøtet. Grunnorganisasjonenes årsmøter kan også oversende saker til behandling på landsmøtet.

§14 Avgjørelser på landsmøtet treffes med alminnelig flertall. Unntak er lovendringer (§31) og oppløsning (§33).

§15 Hovedstyret innkaller landsmøtet med minst tre måneders varsel, og senest innen 1. februar. Hovedstyret sender sine landsmøtesaker (faste saker og eventuelle andre saker) til grunnorganisasjonene innen 15. februar. Alle saker som grunnorganisasjonene ønsker behandlet på landsmøtet må være hovedstyret i hende senest 15. mars. Innen perioden 15. februar-15. mars kan grunnorganisasjonene ta opp sakene i sine styrer eller på sine årsmøter og eventuelt gi sine delegater et mandat.

Samtlige landsmøtesaker skal endelig sendes grunnorganisasjonene innen 1. april.

§16 Ekstraordinært landsmøte innkalles når det forlanges av minst ett grunnorganisasjonsstyre eller årsmøtet i en grunnorganisasjon, eller når hovedstyret finner det nødvendig. Innkallingen skjer med minst to måneders varsel. Saker som behandles, skal sendes grunnorganisasjonene minst én måned før det ekstraordinære landsmøtet.

7. HOVEDSTYRET
§17 Hovedforeningens styre består av 6 medlemmer: leder, nestleder, sekretær og 3 styremedlem.

§18 Det skal være 2 varamedlemmer til hovedstyret.

§19 Medlemmer av hovedstyret kan velges uavhengig av grunnorganisasjonstilknytning. Styret har hovedsete på det sted hvor Blyttia til enhver tid utgis.

§20 Hovedstyrevedtak treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet kan lederen benytte seg av sin dobbeltstemme. Hovedstyremedlem som ikke har anledning til å være til stede på møtet, skal gis mulighet til å avgi stemme pr. brev eller på annen måte.

§21 Lederen innkaller til hovedstyremøte når han finner det ønskelig, eller når minst 3 hovedstyrerepresentanter, 3 grunnorganisasjoner eller årsmøtet til 3 av grunnorganisasjonene krever det. Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer eller varamedlemmer er til stede eller har avgitt skriftlig forhåndsstemme.

§22 Hovedstyret skal føre en vedtaksprotokoll for behandlede saker. Referat fra hovedstyremøtene sendes til samtlige grunnorganisasjoner.

§23 Hovedstyret ansetter Blyttiaredaktør etter utlysning. Redaktøren skal også fungere som sekretær for redaksjonen. Redaktørstillingen er en fast stilling med vanlige ansettelses- og oppsigelsesvilkår. Hovedstyret, i samarbeid med redaktøren, utpeker redaksjon, faglig råd og eventuelle regionale redaksjonskontakter. Disse velges for 2 år om gangen. Hovedstyret velger også nødvendige komiteer, utvalg og delegater. Hovedstyret gir disse nærmere retningslinjer.

8. VALG
§24 Hovedstyrets medlemmer velges for to år av gangen.

Trekker et hovedstyremedlem seg i løpet av landsmøteperioden, skal et varamedlem rykke opp og bli permanent medlem. Trekker leder seg i landsmøteperioden, overtar nestleder som fungerende leder. Trekker nestleder eller sekretær seg , kan styret velge omrokkering eller å la vervet stå ubesatt.

§25 Ingen kan velges inn i hovedstyret uten på forhånd å ha sagt seg villig til å ta imot valg.

§26 NBFs valgkomite består av fire medlemmer. Disse skal representere hver sin grunnorganisasjon, og utpekes av grunnorganisasjonens styre eller årsmøte ved begynnelsen av det året det ikke er landsmøte. Hver gang det skal dannes en valgkomite er det de fire grunnorganisasjonene som i lengst tid ikke har vært representert i valgkomiteen, som utpeker representanter til komiteen.

§27 Det er 2 revisorer til hovedforeningens styre. Disse velges for 2 år av gangen.

9. TIDSSKRIFT
§28 Hovedforeningen utgir medlemstidsskriftet "Blyttia". Det sendes til A-medlemmer som har betalt kontingent innen fastsatt dato.

§29 Grunnorganisasjonene kan utgi egne medlemsblad (tidsskrift). Navnet på tidsskriftet må være godkjent av styret i Norsk Botanisk Forening.

10. LOVENDRINGER
§ 30 Endringer i loven kan vedtas av landsmøtet med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, forhåndsstemmene inkludert.

§ 31 Forslag til lovendringer skal være kunngjort for grunnorganisasjonene på samme måte som omtalt for de faste landsmøtesakene.

11. OPPLØSNING
§32 Oppløsning av Norsk Botanisk Forening kan bare skje dersom et fremsatt forslag oppnår minst 2/3 flertall ved skriftlig avstemning på 2 etter hverandre følgende ordinære landsmøter.

§33 Forslag til oppløsning skal være kunngjort for grunnorganisasjonene på samme måte som omtalt for de faste landsmøtesakene.

§34 Ved oppløsning tilfaller hovedforeningens eiendeler Botanisk Museum, Oslo.